Skip links

Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“A1 Capital veya Şirket”) tarafından kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup A1 Capital, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (münferiden “kişisel veriler”) alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarılması, işlenme süresi, alınan güvenlik önlemleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz;

 • Sizler ile sermaye piyasası araçlarının ilgili piyasalarda alım satımına ilişkin aracılık sözleşmelerinin kurulması ve bu sözleşmeler kapsamında sizin adınıza yurt içi piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım ve satımına ilişkin emirlerin gerçekleştirilmesi,
 • Sermaye piyasası araçlarının alım satımı, tahvili, takası, saklanması, alım satım işlemlerinin takas ve mahsubu, teminatların aktarılması, virman, havale ve transfer işlemleri ve sözleşmenin konusuna giren Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen diğer yatırım hizmetleri ile yan hizmetlerin sunulması,
 • Şirket tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi,
 • Sizler ile uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • Şirket bünyesindeki birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Şirket’in internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuat veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Şirketimizin veya onun hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve sorularınızın cevaplanması, Şirket’in yeniden yapılandırılması veya birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi işlemler ile diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Biyometrik verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz durumunda; uzaktan kimlik tespiti amacı ile kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması için kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgilerin sisteme kaydedilmesi, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolünün yapılması amaçları kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafın kullanılması, kimlik doğrulaması yapılması amacı ile müşteri temsilcileri ile yapılacak görüntülü görüşme esnasında fotoğrafın çekilerek sisteme kaydedilmesi,
 • Açık rıza vermeniz durumunda tarafınıza uygun hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, ürün/hizmet teklifi, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Şirket nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir;

 • Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu benzeri kanunen yetkili kılınmış ilgili diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Aracılık faaliyetinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, icra müdürlüklerine, hukuk bürolarına,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketine,
 • İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara aktarılabilecektir.

Yurt içi alım satım emirlerinizin yerine getirilmesi ve bu kapsamda adınıza borsa üyeliği açılması amacıyla kimlik, adres ve meslek bilgileriniz ve ilgili işlem detayları, söz konusu yurt içi borsalar, takas kuruluşları, saklama kuruluşları ve diğer yetkili kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz hizmetlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla genel müdürlüğümüz, şubelerimiz, irtibat bürolarımız ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla düzenleyeceğimiz eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya A1 Capital’in iştirakleri, bağlı ortaklıkları veya anlaşmalı olduğumuz kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz. Mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bizzat aktardığınız veriler yanında, uygulama üzerinden işlemlerinizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için “SDK versiyonu, APP ID” gibi cihazının kimlik bilgilerini alabiliriz. Ayrıca mobil uygulamamızı kullanarak uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri hesabı açmak istemeniz halinde, söz konusu kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla biyometrik verilerinizi elde edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirketimizce aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilmektedir: i.Açık rızanıza dayalı olarak

Ticari elektronik ileti gönderimi konusunda açık rıza vermiş olmanız halinde, kişisel verilerinizi bu rızanız çerçevesinde; size ürün veya hizmetlerimizin, özel teklif ya da kampanyalarımızın tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve anket uygulamaları amacıyla işleyebiliriz. Bu

konudaki açık rızanızı, işbu Bildirimin sonundaki iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçerek veya İleti Yönetim Sistemi (faaliyete geçtiğinde) üzerinden her zaman geri alabilirsiniz.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kişisel verileriniz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu Kanun uyarınca SPK tarafından çıkarılan ikincil düzenlemeler, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat başta olmak üzere kanun gereği işleyebiliriz. Bu hususta örnek vermek gerekirse, III-45,1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 27’nci maddesi uyarınca sizlere sunmuş olduğumuz yatırım hizmetleri ile yan hizmetler dolayısıyla aldığımız veya ürettiğimiz her türlü belgeyi, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerinize ilişkin tüm emir formlarını, elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtlarını 10 yıl süre ile saklamakla yükümlü bulunmaktayız.

 1. Sözleşmenin kurulması veya ifası gereği:

Kişisel verilerinizi, size yatırım hizmetleri veya yan hizmetler sunabilmemiz için gerekli sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmeler kapsamında size karşı yükümlü olduğumuz edimlerin ifa edilmesi için işleyebiliriz. Örneğin alım satım emirlerinizin yerine getirilmesi için kimlik bilgileriniz ile diğer ilgili verileriniz, Şirket içi birimlerce işlenebilir ve bu amaçla Borsa İstanbul ve diğer yetkili kuruluşlarla paylaşılabilir.

 1. Bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması:

Örnek vermek gerekirse ilgili mevzuat çerçevesinde SPK’nın veya mahkemelerin talebi üzerine kişisel verileriniz bu kurumlarla paylaşılabilir.

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması:

Kişisel verileriniz, dava açılması veya açılan davada savunmada bulunulması amaçlarıyla işlenebilir. vi.Meşru menfaate dayalı olarak:

Kişisel verilerinizi meşru menfaatimiz gereği de işleyebiliriz. Örneğin işlem güvenliğinin ve elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sistemlere bağlantınız ve sistemler üzerindeki hareketliliğiniz takip edilebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte, A1 Capital Yatırım

Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mahallesi, Meydan Sokak No:1 Beybi Giz Plaza Kat:2 D:5,6 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla, [email protected] kayıtlı e- posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.